top of page

Privacy policy

Privacybeleid

Deze Data Protection Notice werd opgesteld in samenwerking met Confederatie Bouw en
het advocatenkantoor Schoups, www.schoups.be

DATA PROTECTION Notice

Vanormelingen - Stas NV

1. INLEIDING

Vanormelingen - Stas NV met maatschappelijke zetel te Schaliehoevestraat 14B, 2220 Heist-op-den-Berg en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0438.792.762 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.
 
Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.
 
Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.
 
Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HAAR VERBINTENISSEN

Vanormelingen - Stas NV met maatschappelijke zetel te Schaliehoevestraat 14B, 2220 Heist-op-den-Berg en met ondernemingsnummer 0438.792.762 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

4. PERSOONSGEGEVENS

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mail-adres, telefoon- en gsm-nummer). Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-aangifte van werken), kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheden te registreren zoals E-ID-gegevens, Limosanummer,…
 
Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.
 
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking ervan.

5. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND

5.1 Klantgegevens
 
In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevensvan onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer en de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of ons gerechtvaardigd belang.
 
5.2 Gegevens van leveranciers en onderaannemers
 
Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers en de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, enz.) en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing). Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID-gegevens of het Limosanummer verwerkt. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.
 
5.3 Gegevens van personeel
 
Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.
 
5.4 Andere gegevens
 
Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

6. DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van vijftien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

7. RECHTEN

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

- Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 
- Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 
- Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 
- Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
 
- Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
 
- Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot Vanormelingen - Stas NV met contactgegevens: info@vanormelingen-stas.be

 

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

 

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. 02 274 48 00

Fax. 02 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

 

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. DOORGIFTE AAN DERDEN

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, evenals door de overheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar overheidsopdrachten).

 

 

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

 

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

 

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

9. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

In geen geval kan Vanormelingen - Stas NV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

10. TOEGANG DOOR DERDEN

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.

11. NOG VRAGEN?

Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Vanoremelingen - Stas NV met adres: Schaliehoevestraat 14B – 2220 Heist op den Berg of per e-mail aan info@vanormelingen-stas.be.

Spoorwerken Peeters NV

Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met advocatenkantoor Schoups, 
www.schoups.be

Kennisgeving gegevensbescherming

Spoorwerken Peeters NV

1. INLEIDING

Spoorwerken Peeters NV met maatschappelijke zetel te Schaliehoevestraat 14B, 2220 Heist-op-den-Berg en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0862.170.246 hecht groot belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw gegevens van persoonlijke aard. . In het bijzonder willen we de gegevens van onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen verlies, inbreuken, fouten, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde verwerking.

Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens.

We vragen u deze gegevensbeschermingsverklaring aandachtig te lezen, aangezien deze belangrijke informatie bevat over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken.

Door uw persoonlijke gegevens mee te delen, verklaart u uitdrukkelijk dat u deze informatie over gegevensbescherming hebt gelezen en dat u zowel de inhoud als de verwerking zelf uitdrukkelijk aanvaardt.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze gegevensbeschermingsverklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden geleverd en meer in het algemeen alle activiteiten die we uitvoeren.

3. GEGEVENSBEHEERDER EN ZIJN VERPLICHTINGEN

Spoorwerken Peeters NV, met maatschappelijke zetel te Schaliehoevestraat 14B, 2220 Heist-op-den-Berg en ondernemingsnummer 0862.170.246 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens leven wij de Belgische wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

4. PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van uw activiteiten en de relatie die u met ons bedrijf onderhoudt, verstrekt u ons de volgende persoonsgegevens: uw identiteitsgegevens en uw contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm). Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-aangifte van werken) is het mogelijk dat u ons bijkomende gegevens moet bezorgen om uw aanwezigheid te registreren (zoals E-ID-gegevens, Limosanummer).

We nemen de vrijheid om u te informeren dat u verantwoordelijk bent voor alle gegevens die u ons verstrekt en we vertrouwen op hun juistheid. Als uw gegevens niet meer up-to-date zijn, vragen wij u dit direct aan ons door te geven.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar begrijpt dat het onmogelijk is om bepaalde diensten aan te bieden of samen te werken als u geen toestemming geeft voor het verzamelen en verwerken van bepaalde gegevens.

5. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND

5.1. Klantgegevens

Als onderdeel van onze diensten en onze activiteiten verzamelen en verwerken we de identiteitsgegevens en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, agenten en elke andere nuttige contactpersoon. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van overeenkomsten met onze klanten, klantenbeheer, boekhouding en directe prospectieactiviteiten, zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van een overeenkomst, de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals de 30 bis-aangifte van werken) en/of ons gerechtvaardigd belang.

5.2. Gegevens van leveranciers en onderaannemers

We verzamelen en verwerken de identiteitsgegevens en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (onder)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, agenten en elke andere nuttige contactpersoon. De doeleinden van deze verwerking zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van leveranciers/onderaannemers, boekhouding en directe prospectieactiviteiten, zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van het contract, het naleven van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de aangifte van werken 30 bis, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, enz.) en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing). Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden indien nodig de E-ID-gegevens of het Limosa-nummer verwerkt. Voor directmarketingactiviteiten per e-mail (zoals nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen) zal altijd toestemming worden gevraagd en kan deze op elk moment worden ingetrokken.

5.3. Personeelsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze medewerkers in het kader van ons personeelsbeheer en salarisbeheer. Gezien het specifieke karakter van deze verwerking wordt nader ingegaan op een gegevensbeschermingsbeleid voor werknemers.

5.4. Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel, verwerken wij ook de persoonsgegevens van andere personen, zoals nieuwe klanten/prospects, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contactexperts, enz. De doeleinden van deze verwerking zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De wettelijke basis is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een contract.

6. DUUR VAN DE VERWERKING

Persoonlijke gegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die nodig is, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking en de (al dan niet contractuele) relatie tussen ons.

De gegevens van klanten en leveranciers of onderaannemers worden in ieder geval na een periode van vijftien jaar na beëindiging van het contract of na afloop van het project uit onze systemen verwijderd, behoudens gegevens van een persoon die wij langer moeten bewaren op grond van specifieke wetgeving of in geval van een lopend juridisch geschil waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

7. RECHTEN

In overeenstemming met en onder de voorwaarden van de Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, informeren wij u dat u over de volgende rechten beschikt:

Recht op inzage: je hebt het recht om gratis inzage te krijgen in de gegevens die wij van jou hebben en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (correctie) van onjuiste persoonsgegevens over u te verkrijgen, evenals het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht om te worden vergeten of om gegevens te beperken: u hebt het recht om ons te vragen de u betreffende persoonsgegevens te wissen en de verwerking van deze gegevens te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden bepaald in het algemeen reglement van gegevensbescherming. Wij kunnen het wissen of beperken van gegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor salarisverwerking, de nakoming van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of ons gerechtvaardigd belang weigeren, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht van verzet: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U kunt echter geen bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die voor ons noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of ons gerechtvaardigd belang, op voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Recht om toestemming in te trekken: Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op voorafgaande toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens worden dan alleen verwerkt als wij een andere rechtsgrond hebben.

Geautomatiseerde beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledig geautomatiseerde beslissingen zult worden onderworpen.

U kunt voornoemde rechten uitoefenen door contact op te nemen met Spoorwerken Peeters NV waarvan de contactgegevens zijn: info@spoorwerkenpeeters.be.
 
We stellen alles in het werk om te zorgen voor een zorgvuldige en legitieme verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Als u echter vindt dat uw rechten niet worden gerespecteerd en u vindt dat er binnen ons bedrijf niet naar uw zorgen wordt geluisterd, staat het u vrij om een ​​klacht in te dienen bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA)

Persstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

Ook kunt u juridische stappen ondernemen als u meent schade te lijden door de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. DOORGIFTE VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Bepaalde persoonsgegevens van Werknemers verzameld door de Werkgever zullen worden overgedragen aan en kunnen worden verwerkt door derden, zoals onze IT-leverancier, accountant, auditor, evenals door de overheid (bijv. in het geval van de werkaangifte 30bis, elektronische aanwezigheidsregistratie of voor het plaatsen van overheidsopdrachten).

Het is mogelijk dat een of meer van de derden zich buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) bevinden. Persoonlijke gegevens worden echter alleen doorgegeven aan derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van voornoemde dienstverleners of instellingen, evenals de door hen aangewezen gespecialiseerde dienstverleners, zijn verplicht om het vertrouwelijke karakter van uw persoonsgegevens te respecteren en mogen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn aangeleverd.

Indien nodig kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derden. Dit kan bij een (gedeeltelijke) reorganisatie van onze kant, bij overdracht van onze activiteiten of bij faillissement. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven vanwege een verbod of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. In dat geval zullen wij er alles aan doen om u vooraf op de hoogte te stellen van deze mededeling aan andere derden. U erkent en begrijpt echter dat dit onder bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is, of dat er wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

In geen geval zullen wij uw persoonlijke gegevens verkopen, noch zullen wij deze ter beschikking stellen aan directmarketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, behalve met uw voorafgaande toestemming.

9. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

Wij zullen de technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens op een voldoende beveiligingsniveau te verwerken en de persoonsgegevens te beschermen tegen elke vernietiging, verlies, vervalsing, onbevoegde toegang of mededelingen aan derden per vergissing, evenals elke verwerking van onbevoegde toegang tot deze gegevens.

Spoorwerken Peeters NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door een onjuist of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde.

10. TOEGANG DOOR DERDEN

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens geven wij toestemming voor toegang tot uw persoonsgegevens aan onze medewerkers, medewerkers en agenten. We garanderen een vergelijkbaar niveau van bescherming door contractuele verplichtingen op te leggen aan deze werknemers, medewerkers en agenten, vergelijkbaar met die beschreven in de Gegevensbeschermingsverklaring.

11. HEB JE NOG VRAGEN?

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Spoorwerken Peeters NV met adres Schaliehoevestraat 14B, 2220 Heist-op-den-Berg per mail: info@spoorwerkenpeeters.be.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

“Essentiële cookies”

Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële cookies zal de website niet correct werken.

“Marketing cookies”

Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

“Functionele cookies”

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal.

 

“Analytische cookies”

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.

Overzicht van cookies

Essentiële cookies

XSRF-TOKEN

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen

Duurtijd: Sessie

hs

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen

Duurtijd: Sessie

svSession

Doel: Gebruikt in verband met de aanmelding van de gebruiker

Duurtijd: 2 jaar

SSR-caching

Doel: Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site werd weergegeven

Duurtijd: 1 minuut

_wixCIDX

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging

Duurtijd: 3 maanden

_wix_browser_sess

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging

Duurtijd: Sessie

Consent-policy

Doel: Gebruikt voor cookiebanner parameters

Duurtijd: 12 maanden

smSession

Doel: Gebruikt om ingelogde site-leden te identificeren

Duurtijd: Sessie

TS*

Doel: Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen

Duurtijd: Sessie

bSession

Doel: Gebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem

Duurtijd: 30 minuten

Fedops.logger.sessionId

Doel: Gebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting

Duurtijd: 12 maanden

Marketing cookies

fbp

Doel: Gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 180 dagen

Functionele cookies

wixLanguage

Doel: Gebruikt bij meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan

Duurtijd: 12 maanden

Analytische cookies

ga

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 2 jaar

gid

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 24 uur

gat

Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden

Duurtijd: 10 minuten

hjid

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 1 jaar

utma

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond

Duurtijd: 2 jaar

utmz

Doel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt

Duurtijd: 6 maanden

Beheer van cookies

Beheer van cookies via je browser:

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner:

Als gebruiker kan je zelf aangeven of je enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doe je door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner:

"Accepteer alles": als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens jouw bezoek(en) aan de website.

"Details": als je als gebruiker deze knop aanklikt, zie je een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan je per categorie aan- of afvinken welke cookies je al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens jouw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestig je je keuze via de knop "Opslaan".

Aanpassen van de toestemming: 

Als gebruiker kan je jouw (eerder gegeven) toestemming tot gebruik van cookies op eender welk moment weer aanpassen. Dit wordt mogelijk gemaakt via een druk op de knop “Cookie instellingen” die je onderaan de website terugvindt. 

Vervolgens worden opnieuw de geavanceerde cookie-instellingen weergegeven en kan jij je cookievoorkeuren opnieuw selecteren & bewaren. 

bottom of page